Бюджетне планування – це що таке?

Сьогодні пильна увага приділяється сучасним методам управління витратами: управлінський облік, бюджетне планування і прогнозування. Бюджетування – це спосіб виробничого і фінансового планування роботи об’єкта. Процес йде шляхом створення спільного бюджету, а також бюджетів підсистем бюджетного планування з метою визначення їх фінансових витрат і результатів від господарської діяльності. Загальний бюджет – це кількісне вираження всіх планів, необхідних для досягнення бажаних результатів діяльності підприємства.

Що таке бюджет?

У класичному розумінні під бюджетом розуміється звід доходів і витрат економічного об’єкта (країни, підприємства, домогосподарства або окремого громадянина) на визначений строк (рік, місяць і так далі).

Чим відрізняється бюджет від плану? Бюджет має длящийчя характер: мета – планування – контроль. Він створюється в точках фінансової відповідальності і спирається на нормативи, встановлені об’єктом.

Сутність бюджетування

Бюджетне планування (бюджетування) – це процес складання планів і подальшого оперативного контролю за їх виконанням, а точніше надходженням і витрачанням коштів.

Бюджетування завжди тісно пов’язане з:

 • управлінням економічним об’єктом;
 • фінансової та виробничої діяльністю;
 • управлінським обліком.

Бюджетне планування організації, як правило, здійснюється у процесі оперативного планування. Виходячи з цілей економічного об’єкта, бюджети вирішують завдання розподілу ресурсів (економічних, матеріальних, трудових). Розробка і складання бюджетів надає визначеність обраної стратегії розвитку фірми.

Чому саме планування займає основне місце у процесі складання бюджетів? У бюджетному процесі головну роль відіграє планування, тому що від коректного визначення показників плану бюджету залежить якість і терміни його реалізації.

Бюджетне планування – це комплекс організаційних і методичних заходів на всіх стадіях бюджетування для визначення об’ємних показників, їх джерел формування, напрямків застосування ресурсів з метою досягнення стабільного, успішного розвитку.

Етапи бюджетування

Стадії бюджетного планування:

 • Складання. Це перший етап процесу бюджетування. На ньому вирішуються основні питання: об’ємні показники бюджету, фіскальна та грошово-кредитна політика, основні методи і напрямки, розподіл доходів і витрат між ланками підсистем бюджетного планування.
 • Розгляд. На даному етапі беруть участь усі суб’єкти. В процесі розгляду бюджету йде узгодження інтересів усіх рівнів влади по доходах і видатках.
 • Твердження.
 • Виконання. Це самий складний процес. Після надходження доходів у процесі виконання бюджету починається здійснення витрат.

Завдання бюджету

До числа основних завдань бюджетування належать:

 • забезпечення оперативного планування;
 • забезпечення координації та комунікації всіх підсистем всередині системи;
 • обґрунтування витрат об’єкта економічного планування;
 • створення бази для здійснення контролю планів;
 • виконання законів і укладених договорів.

Принципи бюджетування

Головні принципи бюджетного планування:

 • визначення центрів економічної відповідальності за визначеними ознаками;
 • узгодження цілей;
 • визначення пріоритетів використання ресурсів економічного об’єкта в самому вигідному напрямку);
 • відповідальність (кожен підрозділ несе відповідальність за виконання бюджетів за певними показниками);
 • безперервність і послідовність (процес бюджетування здійснюється на регулярній основі, від одного періоду до іншого);
 • уніфікація (складання бюджетного регламенту для кожного економічного об’єкта в цілому в залежності від специфіки його діяльності);
 • відповідність показників бюджету показникам бухгалтерської і управлінської звітності;
 • нормування (розробка, розрахунок і затвердження нормативів по кожній статті і центрам фінансової відповідальності);
 • збалансованість (пропорційний облік можливостей та ресурсів об’єкта та взаємозв’язок елементів доходів та витрат з урахуванням залишків ресурсів).
Дивіться також:  Картина Юона «Кінець зими. Полудень». Опис і характеристика твору

Функції планування бюджетів

Бюджетування може виконувати наступні функції:

 • Економічний прогноз. Кожному об’єкту фінансової діяльності потрібно володіти інформацією, які цілі у своїй роботі він може запланувати на наступний період.
 • Контроль. По мірі реалізації планів потрібно реєструвати реальні фінансові результати роботи об’єкта. Порівнюючи фактичні і заплановані показники можна здійснювати бюджетний контроль.
 • Координація. Бюджет являє собою виражену у вартісних показниках програму дій. В ній повинно бути узгодження всіх заходів між собою.
 • Постановка завдань. Розробляючи бюджет на наступний період, об’єкт приймає рішення заздалегідь, до настання періоду дій спланувати їх.
 • Делегування завдань. Узгодження бюджету об’єкта для його підрозділів є сигналом про те, що надалі поточні рішення приймаються на їх рівні децентралізовано, якщо вони не виходять за загальні межі бюджету.

Метою планування діяльності об’єктів доцільно формувати наскрізну систему бюджетного планування, що складається з функціональних бюджетів:

 • фонду оплати праці;
 • матеріальних витрат;
 • споживання енергоносіїв;
 • амортизації;
 • інших витрат;
 • погашення позик;
 • оплати фіскальних платежів.

Бюджети мають різні види і форми. Окремі з них характеризують проміжні процеси діяльності, можуть нести інформацію про витратах чи доходах. Укрупнені бюджети, такі як звіт про фінансові результати, бюджет руху грошових коштів демонструють як витрати, так і доходи від об’єкта в цілому.

Методи планування

Існуючі методи планування бюджету:

 • Нормативний. Це найбільш часто використовуваний метод в нашій країні. Він визначає бюджетне витрати в рамках меж майбутніх доходів.
 • Індексний. Основу цього методу складає аналіз зміни інфляційного рівня, рівнів реальних доходів і заробітної плати. Індекси, отримані завдяки порівнянні даних, допомагають застосовувати їх для розрахунку несумірних показників.
 • Програмно-цільовий. Цей метод застосовують для забезпечення ресурсами цільових програм держави.
 • Балансовий. За допомогою даного методу складається баланс бюджетних витрат і доходів. Вони розподіляються між одержувачами коштів усіх рівнів за майбутнім періодам. Прогноз балансу ресурсів, пропозиції і попиту на ринкових майданчиках виробляє пов’язування економічної потреби у виробничих ресурсах і планування джерел їх коштів, розподілу і виробництва ресурсів, забезпечує рівновагу в економіці.
 • Метод моделювання. При використанні даного методу, в розрахункову модель закладаються різні умови того, як будуть розвиватися процеси. Метод моделювання дозволяє оперативно виправити відхилення при некоректному варіанті прогнозу.
 • Метод екстраполяції впроваджує перспективи розвитку минулих і поточного планування майбутніх етапів.
 • Метод економічного аналізу допомагає пов’язати економічні об’єкти і закономірності їх розвитку.

Державне бюджетне планування

Фінансове планування є вибір цілей по можливості їх досягнення з наявними ресурсами в залежності від внутрішніх та зовнішніх умов і узгодження потоків фінансів. Воно виражається в складанні і нагляд за виконанням планів формування витрат і доходів, що враховують фінансовий стан на поточний момент в грошовому вираженні.

Дивіться також:  Дивани "Малютка": конструкція, особливості та переваги

Методи фінансового планування:

 • Метод автоматизації є самим простим методом. Він використовується при дефіциті часу.
 • Статистичний метод виходить з того, що складаються всі витрати за попередні роки і діляться на число попередніх періодів.
 • Метод нульової бази. У цьому методі всі позиції повинні розраховуватися з самого створення. Даний спосіб демонструє фактичні потреби і пов’язує їх з можливостями.

Процес планування повинен відбуватися при використанні наступних принципів:

 • Єдність. Фінансове планування повинно бути системним. Система означає існування взаємопов’язаних елементів і наявність єдиного вектора їх розвитку, спрямованого на загальні цілі.
 • Гнучкість і багатоваріантність. Вона полягає у здатності змінювати свій напрям у зв’язку з виникненням нових обставин.
 • Безперервність. Розроблені плани зобов’язані постійно приходити на зміну один одному.
 • Участь. Процес планування зобов’язаний залучати всіх, кого воно зачіпає.

Види фінансового планування:

 • Стратегічне. Воно відбувається в умовах відсутності конкретності і неповноти інформації. Процеси стратегічного фінансового планування важко піддаються аналізу. Багаторічний досвід довів низьку ефективність жорстких стратегічних планів. Розробка стратегії зменшує невизначеність при тактичному плануванні. Стратегічне планування поділяється на довгострокове (від десяти до п’ятнадцяти років), середньострокове (близько п’яти років), короткострокове (від двох до трьох років).
 • Довгострокове.
 • Короткострокове.
 • Поточний або оперативний.

Бюджетне планування – це комплекс дій на всіх етапах процесу побудови бюджету для визначення об’ємних показників і способів їх створення. А також визначення напрямів застосування державних бюджетних ресурсів для забезпечення стабільного соціального та економічного суспільного розвитку. Держава застосовує бюджетне планування для забезпечення ефективної діяльності своєї бюджетної системи. Воно має ряд особливостей:

 • Об’єктом державного бюджетного планування визнаються ресурси бюджету країни.
 • Суб’єктами планування вважаються органи влади, управління федерального, регіонального та місцевого рівня.
 • У процесі бюджетного планування повинні бути забезпечені необхідні економічні пропорції, згідно з прогнозами економічного і соціального розвитку країни.
 • Відносини, що виникають у момент розподілу ВВП і пов’язані з формуванням і використанням державних ресурсів на всіх етапах відтворювальних процесів є предметом бюджетування.
 • За допомогою бюджетного планування формується необхідна база фінансів, визначаються нормативи і конкретні механізми втілення в життя програм захисту населення в соціальній сфері.
 • Бюджетування ґрунтується на фінансовій оцінці бюджету, що дозволяє визначати ефективні варіанти грошового забезпечення прогнозних показників соціального і економічного розвитку країни.
 • Бюджетування є ефективним інструментом бюджетної політики країни.

Ефективне застосування бюджетування у суспільстві залежить від якості досягнення цілей і виконання завдань, що стоять перед ним на всіх етапах процесу бюджетування. Головними серед них визнаються:

 • створення найголовніших пропорцій розвитку в економічній сфері на плановий період;
 • визначення шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного рівня соціального і економічного розвитку на основі грамотного застосування наявних у державі ресурсів;
 • виявлення прихованих резервів у всіх галузях економіки і оперативного перерозподілу їх на виконання плану розвитку держави;
 • встановлення грамотних форм мобілізації фінансових надходжень за джерелами та формування доходів бюджетів з урахуванням прихованих резервів їх збільшення;
 • грамотне розподіл витрат бюджету держави між окремими ланками системи бюджетування та збалансування бюджетів найнижчого рівня.
Дивіться також:  Софізми: приклади з відповідями

Підсумковим результатом процесу бюджетування є сукупність рішень і показників бюджету у вигляді державного і загального бюджетів з посиланням на зміни, що відбулися, або очікувані в бюджетній сфері країни.

Під бюджетним прогнозуванням маються на увазі обґрунтовані на реальних розрахунках припущення про вектори розвитку бюджету, його можливі стани в майбутньому й інші шляхи і терміни досягнення цих етапів. Прогноз являє собою основу бюджетного планування і спирається на аналіз бюджету на поточний період часу і попередню динаміку.

Бюджетне прогнозування полягає в складанні прогнозу бюджетних доходів. При цьому вирішується наступна система завдань:

 • Вимірювання обсягу матеріальних державних ресурсів у цілому.
 • Визначення розміру прийнятного вилучення грошових ресурсів в державний дохід.
 • Знаходження найбільш доцільних форм вилучення коштів у державну скарбницю.
 • Дослідження всіх видів впливу через систему фіскального оподаткування на розвиток виробничої сфери.
 • Визначення оптимальних пропорцій розподілу доходів між бюджетами різних рівнів.

Бюджетне планування в управлінні економікою країни має величезне значення.

Електронний бюджет

Що таке бюджетне планування з “Електронним бюджетом”? Це інформаційна система державного рівня, розроблена Мінфіном РФ. Вона створена з метою підвищення прозорості та відкритості діяльності органів держави, відповідальна за управління фінансами. За допомогою цього додатка бюджетного планування “Електронний бюджет” підвищується якість управління державних органів шляхом впровадження інноваційних технологій та створення єдиного простору в управлінні фінансами.

Система складається з кількох підсистем:

 • Кадрове управління.
 • Бюджетне планування закупівель.
 • Управління фінансовими засобами.
 • Управління доходами і витратами.
 • Управління нормативами та інформацією, що носить довідковий характер.
 • Планування бюджетних витрат.

Користувачі електронного бюджету

У програмі електронного бюджетного планування повинні зареєструватися та вести діяльність в обов’язковому порядку перераховані нижче користувачі:

 • Державні органи влади, регіонального та місцевого управління.
 • Позабюджетні фонди країни.
 • Компанії-учасники бюджетного процесу, які отримують фінансування за рахунок державного бюджету.
 • Юридичні особи, що отримують фінансування з державного бюджету.
 • Громадяни, визнані учасниками бюджетного процесу.
 • Організації, що проводять закупівлі за нормами 223-ФЗ.

За допомогою підсистем державного бюджетного планування, розташованих на офіційному сайті:

 • прочитати інформацію щодо заповнення форм прогнозування;
 • написати завдання державного рівня і скласти бюджетні кошторису;
 • здійснити ведення бухгалтерського та бюджетного обліку для підприємств;
 • вивчити різні реєстри;
 • заповнити дані та основну документацію по процесів державного замовлення та діяльності щодо закупівель;
 • забезпечити взаємодію у сфері обміну інформацією;
 • створити, зберегти і направити в спеціальний державний орган документацію з планування і бюджетування, виконання точкових заходів.

Тепер ви знаєте, що являє собою бюджетне планування.