Магнітні властивості речовин. Класифікація речовин за магнітними властивостями

Поведінка речовини в магнітному полі

При дії зовнішнього магнітного поля вектори магнітних моментів часток змінюють напрям – тіло намагнічується, в ньому з’являється власне магнітне поле. Характер цієї зміни і його інтенсивність, визначають магнітні властивості речовин, обумовлені різними факторами:

  • особливості структури електронних оболонок в атомах і молекулах речовини;
  • міжатомні і міжмолекулярні взаємодії;
  • особливості структури кристалічних решіток (анізотропія);
  • температура речовини;
  • напруженість і конфігурація магнітного поля і так далі.

Намагніченість речовини пропорційна напруженості магнітного поля в ньому. Їх співвідношення визначається особливим коефіцієнтом – магнітною сприйнятливістю. У вакууму вона дорівнює нулю, у деяких речовин негативна.

Величину, яка характеризує співвідношення магнітної індукції та напруженості поля в речовині, прийнято називати магнітною проникністю. У вакуумі індукція і напруженість збігаються, і проникність його дорівнює одиниці. Магнітну проникність речовини можна виражати як відносну величину. Це співвідношення абсолютних значень для даної речовини і для вакууму (остання величина прийнята як магнітною сталою).