Індивідуально-освітній маршрут: мета, розробка, зразок з прикладами оформлення

Документи, що стосуються модернізації системи російської освіти, неодмінно містять думка про необхідність зміни напрямків педагогічного процесу. Основною метою діяльності колективу загальноосвітньої школи повинна стати не стільки реалізація абстрактних виховних завдань, скільки розвиток унікальних здібностей особистості, які базуються на нових соціальних цінностях і потребах.

Досягнення цієї мети неможливо без індивідуалізації освітнього процесу, що цілком здійснимо. Для цього знадобиться лише проводити навчання за індивідуальним освітнім маршрутом. ФГОС вказують на цінність даного напрямку. Воно дозволить кожній дитині, грунтуючись на оперативно-регульованої самооцінці, а також на активному прагненні до вдосконалення сформувати і розвинути ціннісні орієнтації власних переконань і поглядів. Забезпечення роботи з індивідуально-освітньому маршруту (ІОМ) дозволить зробити великий крок у вирішенні питань з розвитку особистості та її готовності до визначення сенсу та мети життя через освіту. Педагогам при цьому можна буде поглянути на навчальний процес з точки зору учня.

Індивідуалізація навчання

В останні десятиліття робота школи відзначена появою великого розмаїття педагогічних систем, концепцій і теорій, які орієнтовані на саморозвиток особистості учня і вчителя, а також на різноманітні способи, що дозволяють підтримати це прояв. У зв’язку з цим локально і повсюдно використовувані навчальні напрямки коригуються у бік індивідуалізації та гуманізації. Що це означає? Під гуманізмом в освіті розуміється забезпечення зовнішньої і внутрішньої свободи кожної людини, а також визнання його самоцінності.

Завдяки розвитку цього напряму основним завданням освіти стає пізнання учнем власного «Я». Підростаюча особистість повинна оцінити свої можливості і домагання. Адже вони необхідні їй для реалізації власних сил, а також для самовизначення.

У своєму розвитку юний людина стикається з безліччю проблем. Як тільки у дитини, яка бажає долучитися до чого-небудь, виникають перші труднощі, відразу повинна вступати в силу підтримка педагога.

Основною ідеєю оновлення освіти є його індивідуалізація. Це дозволить навчального процесу бути максимально ефективним і функціональним. Одним із способів досягнення цієї мети є розробка і подальше впровадження індивідуального освітнього маршруту учня. Для одного і того ж учня їх може бути складено декілька. Їх реалізація може здійснюватися як послідовно, так і паралельно один одному.

Визначення поняття

Що таке індивідуальний освітній маршрут школяра? Це диференційована, освітня, цілеспрямовано проектована програма. Її реалізація покликана забезпечити учневі позицію суб’єкта вибору. Дорослий при проходженні дитини по індивідуально-освітньому маршруту покликаний здійснювати педагогічну підтримку самовизначення і самореалізації свого вихованця.

Існує і більш широке розуміння даного терміна. Це індивідуальна освітня траєкторія. Таке визначення передбачає реалізацію одразу кількох напрямів навчальної програми і безлічі планів. В даному розумінні індивідуально-освітній маршрут служить змістовним компонентом. Також в навчальну траєкторію входить спосіб реалізації розробленої програми, тобто технологія для організації педагогічного процесу.

Індивідуальний освітній маршрут дитини необхідний для конструювання діяльності з отримання знань. Подібна система навчання створюється для реалізації особистісно-орієнтованого підходу і призначена для навчання обдарованих особистостей. Такий маршрут виробляє облік інтелектуальних здібностей дітей, визначає їх особисті шляхи утворення та розвитку.

Основні цілі

В чому необхідність використання індивідуально-освітнього маршруту? Впровадження такої системи дозволяє створювати певні психолого-педагогічні умови, що забезпечують активне стимулювання в учнів самоцінною діяльності, заснованої на саморозвиток, самоосвіту, а також на самовираженні в ході процесу оволодіння вміннями та знаннями.

Дивіться також:  Вино к'янті: види, опис, виробник, відгуки

Беручи до уваги ідею про загальну генетичної обдарованості кожної дитини, вчитель у сучасній школі повинен забезпечити своїм вихованцям таке поле діяльності, яке дасть грунт для прояву всіх їх здібностей.

Однак варто врахувати і той факт, що далеко не всіх дітей можна назвати обдарованими. Великій кількості школярів досить важко впоратися із запропонованою системою освіти програмою. Для таких учнів індивідуальний освітній маршрут від класу початкової школи і далі має стати суттєвою підмогою в навчанні. Подібне може бути пов’язано і зі слабким здоров’ям дітей, і з низьким рівнем їх мотивації, і з цілим рядом інших причин, які педагог повинен знати і враховувати в процесі навчання.

Вибір ІОМ

Який індивідуальний освітній маршрут може бути складений педагогом для конкретного учня? Вибір того чи іншого ІОМ буде залежати від цілого ряду факторів. Серед них:

 • Особливості, інтереси і потреби в досягненні освітнього результату і учня, і його батьків.
 • Професіоналізм педагога.
 • Можливості навчального закладу.

Найефективнішими засобами при формуванні навичок для самовизначення дитини вважаються педагогічні ситуації, а також спільне планування з дітьми та їх батьками програми розвитку дитини, що відбувається в процесі читання, спілкування, ігри і т. д. Подібну ситуацію і називають індивідуальним освітнім маршрутом.

Види ІОМ

Згідно нової концепції навчання, дитина може повторювати тему, вивчати новий або закріплювати вже вивчений матеріал. Розроблений педагогом індивідуальний освітній маршрут для конкретного учня неодмінно повинен враховувати його психологічні особливості, а також рівень знань.

ІОМ розробляються для сильних, і для слабких учнів, а також для тих дітей, які часто хворіють. Однак серед учнів завжди є такі, яким навчання дається легше, ніж іншим.

Зразок індивідуального освітнього маршруту для дитини з видатними здібностями, представлений нижче, дозволяє зрозуміти, яка робота повинна проводитися з обдарованими учнями.

Маршрути можуть бути довгими і короткими. Але, незалежно від їх виду, подібні програми допомагають вирішувати завдання, пов’язані з формуванням і розвитком особистості учня, підвищенням у нього інтересу до предмета, бажання до самостійного здобуття знань і застосування їх на практиці. У результаті учень починає плідно працювати і досягає успіху.

ФГОС пропонує педагогам розробити та індивідуальний освітній маршрут для дитини з ОВЗ. Подібна діяльність буде перебувати в рамках вдосконалення корекційної освіти. Індивідуальний освітній маршрут для дитини з ОВЗ повинен визначити шлях якісного виховання і навчання дітей, що мають обмежені можливості. У подальшому це сприятиме їх успішній соціалізації.

Особливості створення ІОМ

Педагогу неможливо «накресліть траєкторію» навчання своїх вихованців, так як процес одержання знань завжди перебуває в динаміці й розвитку. Індивідуальний освітній маршрут можна скласти з єдиного “рецепту”. Це обґрунтовує необхідність коригування елементів ІОМ. Основним завданням викладача при цьому є пропозиція учню широкого спектру можливостей, а також надання допомоги в тому, щоб той зробив свій остаточний вибір.

Розробка ІОМ відбувається з участю педагога, учня і його батьків. Однак процес вибору певного маршруту повинен належати тільки дитині.

Дивіться також:  Види синиць: фото та назви

Етапи побудови ІОМ

Створення індивідуального освітнього маршруту можливо при проходженні наступних кроків:

 • Педагогом визначається зміст освіти.
 • Виявляється рівень і режим засвоєння дитиною навчального матеріалу.
 • Плануються дії вчителя по досягненню мети.
 • Розробляються критерії оцінки результатів роботи.

Компоненти ІОМ

Що є основними елементами індивідуального освітнього маршруту? Це такі компоненти:

 • Цільовий. Він висловлює постановку конкретних освітніх цілей, які повинні бути сформульовані на основі ФГОС, а також потреб і мотивів учня.
 • Змістовний. Даний елемент ІОМ являє собою обгрунтування структури, а також систематизацію та групування змісту навчальних предметів з встановленням міжциклових, внутрипредметных, а також міжпредметних зв’язків.
 • Технологічний. Даний компонент визначає передбачувані до використання методики, методи і педагогічні технології у сфері систем виховання і навчання.
 • Діагностичний. Даний компонент вказує на використовувану систему визначення рівня знань.
 • Організаційно-педагогічний. Це ті умови і шляхи, які повинні привести до досягнення поставленої мети.
 • Результативний. Даний елемент покликаний сформулювати очікувані результати.

Складання пояснювальної записки

Це документ, в якому дається опис складеного педагогом індивідуального освітнього маршруту. Він повинен включати в себе опис:

 • Особливостей розвитку дитини.
 • Потенційних можливостей і здібностей учня.
 • Особливостей, характерних для освітнього процесу.
 • Очікуваних результатів.
 • Критеріїв результативності.
 • Форм і способів відстеження результатів освітнього процесу.

У самому індивідуальному маршруті педагог повинен вказати такі пункти:

 • Запропонувати набір завдань підвищеної або спрощеної складності.
 • Надати тематику творчих та дослідницьких проектів.

Необхідні матеріали повинні бути розміщені в додатку до розробленої програми.

Розглянемо конкретні приклади складання пояснювальної записки ІОМ.

Навчання в ДНЗ

Індивідуальний освітній маршрут дошкільника за ФГОС необхідний для створення в дитячому саду таких умов, які сприяють позитивної соціалізації дітей. При цьому малюки повинні отримати соціально-особистісний розвиток, нерозривно пов’язане з фізичним, естетичним, емоційним і інтелектуальним напрямками.

Яким чином повинен бути складений індивідуальний освітній маршрут дошкільника за ФГОС?

Перший розділ пояснювальної записки стосується загальних відомостей про дитину. Тут педагогом зазначаються такі дані:

 • Звідки надійшов вихованець.
 • Були чи немає у нього тривалі перерви у відвідуванні ДНЗ.
 • Оцінка з адаптації дошкільника в групі (хороша чи задовільна, недостатня або погана).

Другий розділ документа роз’яснює характеристику родини. Тут вихователем надаються такі відомості:

 • Дані про батьків.
 • Інформація про склад сім’ї (неповна або повна, багатодітна чи ні, а також вказується наявність сестер і братів).
 • Тип сім’ї (благополучна, неблагополучна, морально неблагополучна або з наявністю сімейного диктату, з надмірною опікою над дитиною, пасивна чи готова до співпраці).

Третій розділ призначений для вказівок особливостей зовнішнього вигляду дитини. Тут педагог повинен коротко зазначити:

 • Ходу дитини.
 • Поставу.
 • Міміку.
 • Жести.
 • Наявність у нього слинотечі і т. д.

Четвертий розділ присвячений соматичному здоров’ю. Тут педагогу слід вказати:

 • Характеристику денного сну дошкільника.
 • Частоту захворювань.
 • Наявність енурезу або енкопрезу.
 • Групу здоров’я дитини.

П’ятий розділ стосується особливостей моторної сфери. В ньому викладач повинен описати загальну і ручну моторику дитини. Вказується і те, яка з його рук є провідною.

У шостому розділі вказується на необхідність опису характеристики пізнавальної сфери дошкільника. Тут повинні бути роз’яснені наступні особливості вихованця:

 • Уважність.
 • Зосередженість (може він під час заняття концентрувати увагу на пропонованої діяльності або постійно відволікається).
 • Акуратність при виконанні завдань.
 • Старанність.
 • Характеристика пам’яті вихованця (швидко або повільно він запам’ятовує запропонований матеріал, важко завчає вірші, здатний вловити головну думку сказаного).
 • Характеристика мислення дитини (чи здатний він орієнтуватися в просторі, здійснює найпростішу класифікацію за зразком, виділяє рахункові операції, а також може сформувати тимчасові уявлення при вивченні програмного матеріалу).
Дивіться також:  Club Zigana 5* (Туреччина/Бельдібі/Кемер): фото, опис номерів, сервіс і розваги, відгуки туристів

У сьомому пункті наводиться опис рівня знань дошкільника за розділами програми. Тут необхідно вказати таку інформацію:

 • Навички дитини в малюванні та математики.
 • Наявні у нього уявлення про навколишній світ.
 • Які труднощі дошкільник відчуває в процесі навчання.
 • При описі запасу загальних знань про навколишній світ вихователем роз’яснюється, називає дитина своє ім’я та вік, знає імена батьків, пори року, домашню адресу, ознаки часів, здатний описати рослинний і тваринний світ.
 • Сформованість у вихованця навичок малювання. Тобто може той зобразити людину, дерево, будинок тощо, а також зліпити брусок або кульку з пластиліну.
 • Його елементарні математичні уявлення, що стосуються кількості та рахунки.

Індивідуальний освітній маршрут дошкільника у восьмому розділі пояснює його ставлення до занять:

 • Чи може дитина контролювати свою діяльність, доводячи її до кінця.
 • Приймає малюк допомогу (навчальну, організуючу, направляючу, практичну або словесну).
 • Яким чином він долає труднощі (плаче, кидає роботу, шукає вихід самостійно).

У дев’ятому розділі індивідуальний освітній маршрут дошкільника включає опис мовлення дитини. При цьому розглядаються такі її особливості:

 • Звукова сторона (фонетичний лад, правильність вимови звуків і т. д.).
 • Словниковий запас дитини. Чи достатньо він розвинений, відповідає віковій нормі.
 • Граматичний лад мовлення дитини. Чи достатньо вона сформована і чи відповідає віку вихованця.
 • Вживання (чи ні) дієслів та іменників в зменшувально-ласкательной формі.
 • Здатність дошкільника узгоджувати прикметники з іменниками і числівники.
 • Зв’язність мовлення. Чи відповідає вона віковій нормі або потрібна її подальший розвиток.

Десятий розділ стосується характеристики діяльності дошкільника, тобто наявності у нього навичок самообслуговування, наскільки він цікавиться іграми, конструктивною і графічною роботою (збором матрьошок і пірамідок, простих фігурок тощо).

В одинадцятому розділі педагогом вказується наявність труднощів у спілкуванні з дитиною. Чи він може підтримувати гри або прагне залишитися на самоті, конфліктний чи ні і т. д.

У дванадцятому розділі зазначаються особистісні особливості дитини. Тут педагог повинен надати наступні дані:

 • Наскільки адекватні його емоційні реакції.
 • Пасивний він або активний.
 • Примхливий або сором’язливий у спілкуванні з дорослими і дітьми.

Тринадцятий розділ повинен розповісти про особливості емоційно-вольової сфери дошкільника. Тут педагог описує переважне настрій дитини, відчуває він страх перед можливою невдачею, перемикається на прохання дорослого на інший вид діяльності і т. д.

Останній розділ вказує на додаткові особливості, якими володіє дошкільник. Є у його схильності до певного виду діяльності, які причини його відставання у розвитку (якщо вони є).

Ми розглянули особливості складання індивідуального освітнього маршруту дитини. Зразки, представлені в статті, допоможуть в його написанні.