Поняття, функції та види управління

Особливим видом діяльності є управління. Воно здійснюється на різних рівнях та направлено на розвиток системи. Існують різні види управління. Це дозволяє спрямовувати рух об’єкта в потрібному напрямку для досягнення поставлених цілей. Про особливості, види та функції управління піде мова далі.

Ознаки управління

Перш ніж розпочати вивчення теми про організації виробничих, соціальних, державних процесів, потрібно розглянути поняття і види управління. Це поняття означає процес впливу на певну систему. У результаті виходить досягти її впорядкованості, напрямку руху в потрібну сторону. Керована система досягає поставлених цілей, розвивається і вдосконалюється.

Подібний вплив має ряд ознак. Обов’язково наявність суб’єкта і об’єкта управління. При цьому вплив є якісним. Воно дозволяє надати цілісності, організованості системи.

Ще однією ознакою управління є наявність чіткої спрямованості дій керівництва для досягнення поставленої мети. Цей процес має певний, чітко сформований результат. Діяльність керівництва обов’язково служить спільним інтересам системи. Управління потребує певних ресурсів.

Різновиди

Існують різні види управлінського процесу. Їх класифікують за певними ознаками. В першу чергу слід розглянути основні види управління. За показником участі людини в цьому процесі розрізняють технічний, безмашиннный, тип воздейсвія. Воно також може поширюватися на організаційні або природні системи. У другому випадку маються на увазі групи біологічних організмів. Організаційними системами називають соціальні групи, колективи, суспільство. Масштаб такого впливу може бути різним.

Всередині організаційних систем виділяють такі види управління, як прямий вплив і координацію. У першому випадку процес здійснюється в наказовому режимі за допомогою видання директив встановленої форми. Координація дозволяє узгоджувати дії різних, відокремлених один від одного груп.

Також види управління розрізняють по ступені зосередження. За цією ознакою вплив на систему може бути централізованим, частково централізованим і децентралізованим. У цьому випадку керівні органи знаходяться або в одному центрі, або розосереджені всередині системи (наприклад по областях).

Інші види класифікацій

Розглядаючи, які види управління існують сьогодні, потрібно приділити увагу іншим підходам до класифікації подібних впливів. За характером взаємодії керованої системи і навколишнім середовищем буває здійснення дій в конфліктної або неконфліктній ситуації. Також розрізняють види управлінської діяльності в залежності від підлеглих об’єктів. Вплив на систему може бути внутрішнім або зовнішнім. Наприклад, на підприємстві діяльність керівництва здійснює внутрішнє управління. Однак держава за допомогою законодавчих актів проводить зовнішнє управління цією системою.

Дивіться також:  "Аутласт 2": проходження та системні вимоги

Керівництво може переслідувати різні цілі. Вони можуть бути довгостроковими або короткостроковими. Дії керівників будуть відрізнятися в залежності від цього чинника. Методологія впливу може бути прямою, непрямою або змішаною. Кратність управлінських впливів може бути одношаговой або багатокрокової. Існують і інші класифікації. Проте вони застосовуються рідше.

Соціальне управління

Розглядаючи види управління, слід відмітити такий різновид, як соціальне вплив. У першому випадку під системою мається на увазі все суспільство або певна його соціальна група, а також окремі індивідууми. Управління проводиться для упорядкування їхніх дій, згуртування, підвищення організованості колективу.

Соціальне управління має кілька характерних ознак. Воно можливе там, де існує спільна діяльність групи людей. Вони повинні бути єдиним колективом. Вплив на такі соціальні групи має бути впорядкованим і послідовним.

Ще однією ознакою соціального управління є спрямованість на досягнення конкретних цілей. Суб’єкти управління наділяються певною владою. Об’єкти управління підпорядковуються наказам керівних органів. Вони мають певну ступінь свободи дій. Однак при створенні певних вказівок керівником, всі складові системи повинні підкорятися виданим наказам. При цьому команди та накази повинні бути реалізовані в рамках єдиного механізму.

Складові частини соціального управління

Існують різні види структур управління соціальними групами. До них належать державне, муніципальне, громадське самоврядування. Між об’єктами і суб’єктами таких систем існують управлінські зв’язки. Вони можуть бути прямими й зворотними.

До суб’єктів управління належать окремі індивіди, колективи, а також суспільство в цілому. Під прямими зв’язками розуміють цілеспрямований вплив керівника на підвладну йому систему. Зворотним зв’язком називається інформаційний канал, за допомогою якої об’єкти управління передають звіт про виконання поставлених перед ними завдань.

Стадії процесу

Соціальне управління включає в себе таке поняття, як цикл. Це кілька взаємозалежних стадій впливу на систему, які дозволяють виконати певні завдання учасниками групи.

Процедура соціального управління проводиться в декілька стадій. Спочатку аналізується ситуація, що склалася, виробляються і приймаються рішення щодо її поліпшення. Перед учасниками групи ставляться конкретні завдання. Вони їх виконують. Керівник контролює виконання процесу досягнення поставленої мети, при необхідності проводить коригування. Заключним етапом є підбиття підсумків.

Функції

Розглянувши види управління організацією і суспільством, потрібно приділити увагу функцій подібних впливів. Вони обумовлені призначенням цього процесу для суспільства. Це найбільш типові, стандартні напрямки діяльності керівних органів.

Дивіться також:  Помідор / Томат: що це таке, сорти, корисні властивості, вирощування помідорів.

Основними ознаками функцій управління соціальною групою є обумовленість соціальною спрямованістю і стабільністю процесу. Це зовнішній прояв певних властивостей системи. Також ознакою функцій управління є напрям активної дії керівництва, які визначаються поставленими раніше цілями, завданнями.

Функції можуть бути загальними, які характерні для всіх типів систем, а також спеціальними. Другий варіант притаманний лише конкретній соціальній групі. Також функції можуть бути забезпечують. Вони готують грунт для виконання поставлених керівництвом завдань. Це, наприклад, може бути забезпечення необхідними ресурсами, кадрами і т. д.

Різновиди функцій

Існують різні підходи до класифікації видів функцій управління. У відповідності з напрямком впливу вони бувають зовнішніми і внутрішніми. Якщо враховувати час дії, то виділяють постійні і тимчасові функції. При їх розробці враховують особливості системи.

Загальними для всіх соціальних груп функціями управління є наступні дії:

 • прогнозування дозволяє передбачати перспективи у майбутньому;
 • забезпечення інформацією – одержання, обробка та аналіз, зберігання потрібної для прийняття рішень інформації;
 • моделювання – створення моделі поведінки всіх елементів системи в певних обставинах;
 • організація – створення системи управління, її принципів;
 • планування – вибір напрямів та темпів їх досягнення;
 • координація – узгодження дій всіх об’єктів;
 • розпорядництво – формування короткострокових завдань виконавцям;
 • регулювання – створення загальних вимог;
 • контроль – визначення відповідності дій об’єктів управління поставленим завданням.

Після проведення перерахованих функцій керівництво фіксує всю інформацію за період. Облік ведеться в кількісних виразах. На підставі цього підводяться результати.

Державне управління

Розглядаючи види систем управління, потрібно відзначити такий вид діяльності, як державне вплив на систему. У вузькому розумінні воно являє собою підвладну законодавства роботу органів виконавчої влади країни. У широкому розумінні така діяльність являє собою вплив на систему всіх органів держави для реалізації своїх повноважень.

Існують певні ознаки державного управління. Такий вплив носить виконавчо-розпорядчий, юридично владний характер. Подібна діяльність здійснюється безперервно, планово і постійно. Робота управлінців обумовлена чинним законодавством і спрямована на його виконання.

Також ознакою державного управління є наявність ієрархічних (вертикальних і горизонтальних зв’язків усередині системи. Діяльність може здійснюватися як у правових, так і неправових формах. Вона забезпечується системою гарантій. При порушенні встановлених законодавством принципів управлінської діяльності слідують негативні наслідки. Мається на увазі обмеження прав і свобод.

Дивіться також:  Де знаходиться Австрія? Цим питанням туристи нерідко задаються

Цілі державного управління

Існуючі види державного управління переслідують чітко встановлені цілі. Вони можуть бути різними. Соціально-економічні цілі спрямовані на створення порядку в житті суспільства, що дозволяє задовольнити публічні інтереси. Цей вид управління веде до досягнення економічного добробуту, а також створенню і регулюванню певних економічних відносин усередині держави.

Політичні цілі управління спрямовані на залучення до процесу всіх головних політичних сил в країні. Це сприяє розгляду різних точок зору, прийняття позитивних пропозицій, які сприяють вдосконаленню всіх структур, а також розвиткові всіх людей у суспільстві.

Забезпечувальні цілі спрямовані на захист прав і свобод громадян. Це потрібно для досягнення високого рівня громадської безпеки, законності.

Організаційно-правові мети сприяють формуванню правової системи та реалізації функцій управлінських структур за допомогою демократичних інститутів.

Загальні принципи

Всі існуючі види державного управління базуються на спільних фундаментальних принципах. Вони поділяються на загальні та організаційні основоположні ідеї. До першої групи належать такі принципи:

 • законність;
 • демократизм;
 • об’єктивність;
 • науковість;
 • конкретність;
 • поділ видів влади;
 • федералізм;
 • ефективність.

Перелічені принципи є загальними для всіх рівнів державної влади. Нехтування ними тягне настання відповідальності керівником перед законом.

Організаційні принципи

Різні види управління державою ґрунтуються також на організаційних принципах. Це дозволяє в точності виконувати спільні завдання і цілі, встановлені для системи. Організаційні принципи бувають наступними:

 • галузевий;
 • територіальний;
 • лінійний;
 • функціональний;
 • подвійного підпорядкування;
 • поєднання колегіальності і єдиноначальності.

Ці принципи виконують на місцях і на кожному рівні управління.

Ефективність управління

Існуючі види методів управління підпорядковуються єдиним вимогам. Це забезпечує ефективність процесу. Управління повинне бути стійким і оперативним. Керівники повинні швидко реагувати на зміни, що виробляють всередині і зовні ввіреній їм системи.

Реалізація поставлених цілей і завдань шляхом правильного управління повинна поводиться безперервно. Всі стадії проходять послідовно, без перерв і пауз. Управління повинно бути ефективним. Це головна вимога, яка висувається до цього процесу.

Розглянувши види управління, його функції та складові, можна зрозуміти важливість цього процесу. Тому до подібної діяльності висуваються високі вимоги. Без грамотного управління неможливо гармонійний розвиток системи.